Regulamin

 1  Informacje ogólne

 1.1  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 1.2  Sklep internetowy www.sklep.mefro.pl umożliwia dokonanie zakupu Towarów, Rezerwacji i/lub Zamówienia Towarów oraz zawarcie umowy ubezpieczenia zakupionych Towarów.

 1.3  Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 1.4  Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1.4.1  Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

 1.4.2  Mozilla Firefox w wersji w wersji 38.0lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

 1.4.3  Google Chrome w wersji w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

 1.4.4  Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 2  Definicje

 2.1  Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

 2.2  Klient - osoba fizyczna (w tym konsument) posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub zawarta może być Umowa sprzedaży na odległość.

 2.3  Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2.4  Konto (Konto Klienta) – zbiór danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem, którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

 2.5  Punkt Odbioru – siedziba firmy Mefro Grzegorz Bąk lub przedsiębiorca prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą, których lista dostępna jest na stronie Sklepu.

 2.6  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 2.7  Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie Sklepu.

 2.8  Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Punkcie Odbioru, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne treści przewidziane prawem.

 2.9  Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem www.sklep.mefro.pl

 2.10  Sklep – serwis internetowy, po którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie i/lub Rezerwację.  

 2.11  Sprzedawca - firma Mefro Grzegorz Bąk,  będąca właścicielem Sklepu internetowego (www.sklep.mefro.pl), zwana dalej Sprzedawcą lub w przypadku wyboru opcji dostawy „odbiór osobisty”, właściciel Punktu Odbioru.

 2.12  Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

 2.13  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Serwisu www.sklep.mefro.pl, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne treści przewidziane prawem.

 2.14  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 3  Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 3.1  Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 3.2  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na jego zlecenie formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania).

 3.3  Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu Rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

 3.4  Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, jednakże w takim przypadku Klient rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji Zamówienia.

 3.5  Klient w celu Rejestracji, powinien wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny. Do Rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie indywidualnego hasła.

 3.6  W trakcie Rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz rejestracyjny wypełnia Konsument są to, m. in.: imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj); numer telefonu.

 3.7  Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych Towarów należy podać: firmę oraz numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj); imię i nazwisko osoby do kontaktu; numer telefonu.

 3.8  Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 3.9  W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i/lub Rezerwacji Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

 3.10  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3.11  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 3.12  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 3.13  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 3.13.1  cel Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;

 3.13.2  działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

 3.13.3  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

 3.13.4  Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

 3.13.5  podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 3.14  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta.

 3.15  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 3.16  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 4  Zamówienia

 4.1  Umieszczenie na witrynie Sklepu określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

 4.2  Klient w Sklepie może złożyć Zamówienie dodając wybrane Towary do "Koszyka" i klikając przycisk "Kup teraz". Należy również podać informacje takie jak rodzaj i forma płatności, sposób i adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Kup teraz”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 4.3  Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu, która nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta.  W razie braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 4.4  W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie, niezwłocznie informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania niniejszego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.

 4.5  Klient składający Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail wskazany na stronie Sklepu, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor, jego ilość oraz swoje dane teleadresowe.

 4.6  Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem. Wiadomość zawiera także informację, że zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych informacji, Klient może złożyć Zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 4.7  Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta niniejszego potwierdzenia pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży

 4.8  W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu, podanego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, treść Zamówienia jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości, wedle wyboru Klienta, na jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 4.9  Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj., połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 4.10  Każdorazowe Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności przez Klienta.

 4.11  W przypadku "nietypowego" Towaru, którego Zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego Zamówienia, Sprzedawca może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego Zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Podobnie w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego Zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

 4.12  Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4.13  W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Punkcie Odbioru oraz nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie 7 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu (7 dni) na odbiór Towaru, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4.14  Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4.15  W przypadku anulowania Zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nieodebraniu, Klient ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do Sklepu Sprzedawcy, zgodne z kosztami zawartymi w Zamówieniu.

 4.16  W przypadku anulowania Zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.

 4.17  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi warunków umowy sprzedaży następuje poprzez jej przesłanie na podany adres poczty elektronicznej e-mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres w trakcie Rejestracji lub składania Rezerwacji i/lub Zamówienia.

 4.18  W takcie składania Rezerwacji i/lub Zamówienia Klient może korzystać z opisanych w Serwisie usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Klient w trakcie składania Zamówienia może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) – wyrazić zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę innymi kanałami komunikacji np.: SMS w celu informowania o statusie Rezerwacji i/lub Zamówienia.

 4.19  Złożenie Rezerwacji lub Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.

 5  Rezerwacja towaru

 5.1  Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie Rezerwacji Towaru, który następnie kupi w wybranym Punkcie Odbioru, których lista dostępna jest na stronie Sklepu.

 5.2  Złożenie Rezerwacji Towaru nie nakłada na Klienta żadnych obowiązków. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży w wybranym Punkcie Odbioru, Klient może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji przekazując swoje oświadczenie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mefro.pl

 5.3  Rezerwacji można dokonać przez wybranie Towaru dostępnego w Sklepie z opcją "Odbiór osobisty”, ze wskazaniem Punktu Odbioru, w którym ma być zawarta umowa sprzedaży.  

 5.4  Sprzedawca potwierdza ostatecznie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail złożenie Rezerwacji Towaru. W przypadku braku dostępności Towaru, Rezerwacja nie może zostać zrealizowana, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 5.5  Rezerwacja Towaru zostaje zrealizowana przez zawarcie umowy sprzedaży przez Klienta w Punkcie Odbioru, w terminie podanym w treści wiadomości e-mail potwierdzającym Rezerwację W przypadku braku odbioru Towaru przez Klienta we wskazanym terminie, złożona Rezerwacja zostanie anulowana.

 5.6  W przypadku zakupów nie konsumenckich nie stosuje się rezerwacji, a moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie zawarta w momencie przysłania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 5.7  Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym są wystawiane faktury detaliczne (dla konsumentów) lub faktury VAT (dla nie będących konsumentem np. przedsiębiorców, działalności gospodarczej, instytucji, itd.). Klient dokonuje wyboru, jakiego rodzaju zakupu dokonuje na etapie składania Zamówienia wybierając właściwy dokument. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru (klienta) nie jest obowiązkowym elementem treści faktury. W związku z tym klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 5.8  Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (elektroniczne potwierdzenie odbioru). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy  o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: sklep@mefro.pl

 6  Realizacja zamówień i dostawa

 6.1  Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6.2  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 6.3  Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Niemniej Sprzedawca, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy.

 6.4  Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towaru i realizacji Zamówienia

 6.5  Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".

 6.6  Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu Zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest  w trakcie składania Zamówienia.

 6.7  W przypadku wyboru rodzaju dostawy "Dostawa z Wniesieniem", dostawa obejmuje wniesienie Towaru do czwartego piętra budynku mieszkalnego i obejmuje wniesienie do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu Zamówienia.

 6.8  W przypadku wyższych pięter budynku bez windy, koszt ustalany jest indywidualnie z obsługą Sklepu Sprzedawcy.

 6.9  Transport Towaru nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.

 6.10  Jeżeli ustalony termin realizacji Zamówienia przekroczy 14 dni, Klient może anulować Zamówienie przed dostarczeniem Towaru.

 6.11  W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient obciążany jest kosztem dostawy do Punktu Odbioru. Dokładna wysokość opłaty lub jej brak określany jest podczas składania Rezerwacji i/lub Zamówienia.

 6.12  Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 6.13  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W takim przypadku klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi z nie odebrania przesyłki.

 7  Sposób i termin zapłaty

 7.1  Ceny na Stronie Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) i mają wliczoną opłatę KGO. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Rezerwacji i/lub Zamówienia.

 7.2  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 7.2.1  przelew bankowy – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłaniem Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 7.2.2  gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru;

 7.2.3  pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru;

 7.2.4  kartą płatnicza lub przelewem online – każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Doptay S.A.

 7.2.5  płatności w systemie ratalnym – usługa jest realizowana za pośrednictwem współpracujących instytucji finansowych (banków), szczegółowo opisany pod adresem: www.sklep.mefro.pl/raty/

 7.3  Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 7.4  W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

 7.5  W przypadku zakupów wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo zażądania zaliczki. Jednakże w sytuacji wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.


 8  Odstąpienie od umowy

 8.1  Klient będący wyłącznie Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 8.2  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 8.3  Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedawcy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: e-mail, na adres sklep@mefro.pl

 8.4  Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 8.5  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 8.5.1  dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 8.5.2  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 8.5.3  kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 8.6  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8.7  W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8.8  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8.9  Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8.10  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8.11  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o::

 8.11.1  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 8.11.2  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 8.11.3  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 8.11.4  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 8.11.5  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 8.11.6  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 8.11.7  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8.12  Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 9  Rękojmia i gwarancja

 9.1  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 9.2  Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane w Sklepie przy Towarze. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 9.3  Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) we wskazanych autoryzowanych serwisach na terenie całego kraju zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 9.4  Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.

 9.5  Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mefro.pl jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.sklep.mefro.pl/reklamacje/ Zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej powinno zawierać m.in. następujące informacje:

 9.5.1  imię i nazwisko Klienta;

 9.5.2  numer Zamówienia i datę zakupu;

 9.5.3  opis wady Towaru (protokół szkody);

 9.5.4  zdjęcia uszkodzenia towaru.

 9.6  Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 9.7  Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt Sprzedawcy. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 9.8  Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na stronie produktowej.

 9.9  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawarte w Kodeksie cywilnym.

 10  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 10.1  Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 10.2  Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy Sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 11  Recykling, zwrot zużytego sprzętu. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w serwisie www.sklep.mefro.pli będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny.

 12  Spory

 12.1  Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 12.2  Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 12.3  Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uprawnionego z umowy z ubezpieczenia, spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 12.4  Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów z Umowy ubezpieczenia jest:

 12.4.1  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona www: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp),

 12.4.2  Rzecznik Finansowy (strona www: http://rf.gov.pl/).

 13  Ochrona danych osobowych

 13.1  Administratorem danych osobowych Klientów podawanych w trakcie procedury Rejestracji, składania Rezerwacji i/lub Zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest Sprzedawca.

 13.2  Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, złożenia zamówienia, prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w tym realizacji dostawy zamówionego Towaru przez współpracującą ze Sprzedawcą firmę przewozową oraz obsłudze ewentualnych reklamacji,

 13.3  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Rezerwacji i/lub Zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 13.4  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych jedynie za ich zgodą.

 13.5  Klienci posiadają prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

 13.6  Klient może wyrazić zgodę na wysyłanie mu Newslettera lub innych informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm).

 13.7  W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności i Cookies opublikowane na stronie internetowej.


 14  Postanowienia końcowe

 14.1  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 14.2  Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

 14.3  Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu Zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 14.4  Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

 14.4.1  zmian prawnych i/lub organizacyjnych u Sprzedawcy,

 14.4.2  zmiany obowiązujących przepisów prawa

 14.4.3  zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do Rezerwacji i/lub Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Rezerwacji i/lub Zamówienia.

 14.5  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

 14.6  Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

 14.7  Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 14.8  Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2017